نهایی کردن پروژه

در صورتی که تصمیم به همکاری با ما داشتید ، روند پروژه و همچنین فعالیت های مورد نیاز با شما چک میشود و پس از تایید ، پروژه نهایی میشود .